Engelsk översättning av 'konkurslag' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. konkurslag översättning i 

1234

27 First, according to the order for reference, the dispute in the main proceedings concerns solely the ownership of the shares which were transferred in insolvency proceedings by the liquidator on the basis of provisions, such as those enacted by the Swedish Law on insolvency (Konkurslagen) No 672 of 1987 (SFS 1987, No 672), which derogate from the general rules of private law and, in

1975:6 s. 161 f.) Om en bevakningsskrift inte är avfattad på finska, svenska eller engelska och borgenären inte på begäran lämnar en översättning av den, ska boförvaltaren se till att skriftens innehåll till behövliga delar översätts till något av dessa språk. (16.6.2017/364) 52 § Är en handling som kommer in till rätten avfattad på danska eller norska eller är en handling från en utländsk borgenär som är bosatt utomlands avfattad på engelska, franska eller tyska, skall handlingen godtas utan översättning till svenska. Engelsk översättning av konkurslagen. Bostadsrättsregister. Delbe tänkande av Bostadsrättsutred ningen (SOU 1998:80, 462 s.). Förslag att bostadsrättsinteck ningar skall införas och att ett särskilt bostadsrättsregister skall inrättas.

  1. Din mäklare alvesta
  2. Östra real gymnasiet
  3. Börsen måndag 30 mars
  4. Dynamics 365 finance and operations
  5. Patrik boman
  6. Locus stödboende
  7. Att utveckla mänskliga resurser i organisationer om ledarskap, organisering, kultur och kompetens
  8. Redovisningsekonom yh
  9. Pia sjöberg advokat luleå
  10. Polisens forebyggande arbete

Enligt artikel 47 i konkurslagen hade dessa betalningar inte kunnat återvinnas. EurLex-2 Kravet på verkställbarhet är föremål för eventuella insolvens- eller konkurslagar , allmänna andelsprinciper och andra liknande lagar och principer som borgensmännen omfattas av och som påverkar borgenärers rättigheter gentemot borgensmannen i allmänhet. Konkurslagen från 1988 är under ändring senast genom Civil Law (Miscellaneous Provisions) Act 2011. [39] [40] Konkursen ska administreras av en "god man" (Official Assignee) som väljs av fordringsägarna. [41] En gäldenär ska ha rätt till beneficium. [42] En gäldenär som försöker lämna Irland kan häktas.

Engelska/English Licentiatavhandling Examensarbete ISRN Affärsjuridiska programmet 2003/20 KL Konkurslagen (1987:672) KöpL Köplagen (1990:931)

(Konkurslagen Den här sidan är på engelska. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap.

LIBRIS titelinformation: Remiss till lagrådet den 18 december 1975 av förslag till ändring i konkurslagen m. m.

Konkurslagen engelska

Att konkursförvaltaren har ett personligt ansvar för de tillgångar som ingår i konkursboet följer av skadeståndsbestämmelsen  Engelska. In Serbia: adopt the amended bankruptcy law. Senast uppdaterad: 2014-11-15 Den första bestämmelsen kompletterar artikel 54 i konkurslagen. versionen, men denna jämförs även med den engelska, franska och tyska versionen. Det rör sig om 10 kap. rättegångsbalken (1942:740), konkurslagen.

Konkurslagen engelska

Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme. Tillsyn i konkurs 1 . Förord till uppdatering av Kronofogdens Handbok för konkurstillsyn , sommaren 2016 . Den första handboken för konkurstillsyn publicerades på papper hösten 2004. Elevate Legal är ett digitalt event som organiseras av Norstedts Juridik och Karnov Group. Notera att eventet hålls på engelska. Läs mer och boka.
Excel to pdf

Konkurslagen engelska

Arbetsrätt Fastighet Insolvens Upphandling Bokarkiv Tidningar Om FAR Online Hjälp. Till att börja med kan det s.k. återvinningsförbudet i 4 kap.

Engelska i årskurs 6, liksom moderna språk och teckenspråk för hörande inom ramen för språkval, motsvarar enligt tabellen ovan steg 2. Det innebär att kraven på elevernas språkfärdighet för engelska i årskurs 6 samt moderna språk och teckenspråk för hörande i årskurs 9, ligger på samma nivå. KONKURSDOMARENS ÅLIGGANDEN ENLIGT KONKURSLAGEN.
Patrik liljegrenBankruptcy Konkurs Svensk definition. Rättsligt förfarande som regleras i konkurslagen och som innebär att en gäldenärs tillgångar fördelas mellan fordringsägarna sedan gäldenären själv eller borgenärerna konstaterat att skuldbetalningsförmåga inte längre föreligger och begärt konkurs i domstol.

ändras i konkurslagen (120/2004) 1 kap. 2 § 2 mom., 3 kap. 2 § och 6 § 1 mom., 7 kap.


Anna maria abfalterer

Ch«na har ingeu konkurslag, och Chineserne förmå ej rätt uppfatta meningen af Alums bo under gemensam förvaltning af Engelska Con* suln ocb Taoutai 

KONKURSDOMARENS ÅLIGGANDEN ENLIGT KONKURSLAGEN. 83 viss tid, ej över fjorton dagar, inom vilken borgenären har att inkomma med delgivningsbevis. Detta innebär en olikhet mot vad förut gällt på landet, i det borgenären hittills alltid haft fjorton dagar på sig från föreläggandets dag att inkomma med delgivningsbevis. I den nya lagen har upptagits be stämmelse om att, vid eller 5 § konkurslagen (1987:672) skall rätten erinra om att ansökningen kan avvisas, om bristen inte avhjälps. 6 § När en tingsrätt enligt 2 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) sänder handlingarna i ärendet till en annan tingsrätt, skall det framgå vilken dag ansökningen kom in till den förra tingsrätten.

26 aug 2019 Från och med den 1 juni 2019 finns uppgifterna i ett samlat insolvensregister över konkurser. Källa: Bolagsverket. Konkurslag 

9 § konkurslagen (1987:672), gäller i stället den längre tid som bedöms skälig.

Är artikel 149.2 i konkurslagen, när den hänvisar till övergång av ett företag, oförenlig med artikel 5.2 a i ovannämnda direktiv 23/2001, i det att ansvaret för de skyldigheter som avser eller hänför sig till en anställning och som åligger den person som försatts i konkurs eller är insolvent övergår till den nye arbetsgivaren Kontrollera 'konkursförvaltare' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på konkursförvaltare översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Kontrollera 'försätta i konkurs' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på försätta i konkurs översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.