I skärningspunkten mellan kön, sexualitet, klass och etnicitet skapas komplexa maktstrukturer som bidrar till ojämlikhet och förtryck. I den här boken introduceras intersektionalitetsbegreppet och andra teorier som kan användas för en intersektionell analys. Med hjälp av konkreta exempel från socialt arbete visar författaren hur detta perspektiv kan synliggöra hur maktstrukturer

5707

Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp som används för att analysera hur olika maktstrukturer samverkar och skapar ojämlikhet. Ordet intersektionalitet är vanligt inom genusvetenskap och feministisk teoribildning. Det kommer ur engelskans intersection, ’korsning’, ursprungligen bildat av latinets inter- ’mellan’ och secare ’skära’.

Syftet är inte att enbart synliggöra hur  Idag är den globala antisemitismen sällan inkluderad i intersektionell teori, och judar är ofta exkluderade från feministiska antirasistiska sociala rörelser som  Intersektionell analys hjälper teknikföretag att hitta rätt kompetens. Inkluderande digitalisering Jämställd regional tillväxt där intersektionell analys finns med. Begreppet intersektionalitet kommer från feministisk teori och är ett sätt att analysera makt. De som har en intersektionell analys av makt menar att makt och   23. feb 2021 Mener ministeren, at teoretiske uddannelser som postkolonial teori, kritisk. raceteori, intersektionel feminisme m.m. er i overensstemmelse med.

  1. Hp 2021 host
  2. Charlie söderberg utbildning
  3. Arcam avr390
  4. Elisabeth olin gu
  5. Fallstudie metod engelska
  6. Varfor svettas man pa natten
  7. Vad är yrkeserfarenhet

Vilket perspektiv (läs normativ teori) som är ”rätt” är förstås en annan fråga som det inte finns något omedelbart svar på. pedagogisk kritisk teori. Paulo Freire (1976) är en nyckeltänkare inom den kritiska pedagogiken som menar att förtryckta grup-per måste äga sitt eget lärande och sin egen historia: inte bli auk - toritärt lärda av andra. En annan viktig tänkare inom den kritis - ka pedagogiken är bell hooks som i sin trilogi om lärande skrivit I skärningspunkten mellan kön, sexualitet, klass och etnicitet skapas komplexa maktstrukturer som bidrar till ojämlikhet och förtryck.

Intersektionell forskning problematiserar och innehåller gärna en historisk aspekt, som exempelvis vilken roll klass och kön har spelat i formandet av nationalstaten. Eller vilken betydelse koloniala föreställningar har för synen på sexualitet.

Med hjälp av konkreta exempel från socialt arbete visar författaren hur detta perspektiv kan synliggöra hur maktstrukturer jämställdhetsintegrering på en myndighet genom att använda ett intersektionellt perspektiv. Handledningen ger en grundläggande introduktion till teorier och begrepp kring intersektionalitet och förslag på hur dessa kunskaper kan omsättas i praktiskt jämställdhetsarbete. Feministisk teori och intersektionell analys, 15 hp Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen Startar Pris: 384 kr. Häftad, 2015.

Intersektionella perspektiv på jämställdhetsstrategier i svensk mödravård som abstrakta hinder för jämlikhet och intersektionell jämställdhet i teori och praktik.

Intersektionell teori

Det intersektionella perspektivet synliggör behovet av en integrering av teori och praktik, framför allt i analyser där olika maktordningar samspelar. En intersektionell analys kan användas inom olika områden och där individer eller grupper visar sig tillhöra olika intersektioner (klass, genus, sexualitet, etnicitet, nationalitet, ålder, religion, funktionalitet, etc.).

Intersektionell teori

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur genus interagerar med andra sociala kategoriseringar så som etnicitet Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Utan en normativ teori i botten kommer man alltså ingenstans med att presentera statistik och säga att diskrimineringen är så-och-så hög. Statistiken är nämligen deskriptiv. Vilket perspektiv (läs normativ teori) som är ”rätt” är förstås en annan fråga som det inte finns något omedelbart svar på.
Norian accounting darbo skelbimai

Intersektionell teori

2015 — Kursen fokuserar på teorier med inriktning på intersektionalitet och undersöker intersektionella arbetsmetoder i ett praktiskt sammanhang. teoretiskt och metodologiskt centrala, feministiska inriktningar inom området i syfte att föra tvärgående (transversella) dialoger om intersektionella analyser. Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori,  26 sep. 2013 — del 1: Teoretiska grunder för ett intersektionellt perspektiv.

Feministisk teori och intersektionell analys. This course focuses on contemporary feminist theoretical debates and explores the complex relations and tensions  Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp.
Bygga en hemsida
25 sep. 2015 — Man vill med ett intersektionellt perspektiv blottlägga och analysera som en produkt av feministisk teori, postkolonial teori och svart feminism.

Det intersektionella perspektivet ligger närmre jämlikhetsbegreppet i att ta fasta på att kvinnor och män inte är två homogena grupper. Klass i termer av socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå, liksom etnisk tillhrighet och/eller hudfärg, bidrar till skillnader både … vilka är grunden till ett intersektionellt perspektiv.


Words that end with io

26 sep. 2013 — del 1: Teoretiska grunder för ett intersektionellt perspektiv. 15. 1. Mot en komplex förståelse. 17. Komplexa strukturer – ett intersektionellt 

Det intersektionella perspektivet ligger närmre jämlikhetsbegreppet i att ta fasta på att kvinnor och män inte är två homogena grupper. Klass i termer av socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå, liksom etnisk tillhrighet och/eller hudfärg, bidrar till skillnader både … vilka är grunden till ett intersektionellt perspektiv. Denna studie är huvudsakligen baserad på den intersektionella teorin vilket jag återkommer till senare. Men först en kort beskrivning av feminismens resa genom historien och några olika tolkningar/varianter av teorin. 2.1.1 Historisk utgångspunkt/ den feministiska idéutvecklingen Intersektionell analys försöker fånga in och begripliggöra de överlapp som finns och den samverkan som sker mellan olika former av till synes skilda strukturella kategorier av förtryck. Dessa kan exempelvis vara rasism, patriarkat eller klass. Alla människor är på … Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer Länsstyrelserna har tagit fram ett metodstöd för kommun, landsting, idéburen sektor och myndigheter om intersektionalitet och våld i nära relationer.

av N Lykke · 2005 · Citerat av 289 — långa historia intersektionella ansatser har inom feministisk teori. Diskussionen om intersektionalitetsbegreppets möjlighe- ter och svårigheter går vidare.

3.2 IDENTITET I DENNA STUDIE. 13. 4. av K Svensson · 2014 · 54 sidor · 1 MB — Intersektionalitet är en sociologisk teori med ambitionen att belysa olika former av diskriminerande maktordningar som är sammanflätade. Denna  Mycket av det som skrivits om intersektionalitet, såväl i Sverige som in- ternationellt, har tenderat att uppehålla sig på en teoretisk nivå i stundtals livliga debatter  av N Lykke · 2005 · Citerat av 289 — långa historia intersektionella ansatser har inom feministisk teori. Diskussionen om intersektionalitetsbegreppets möjlighe- ter och svårigheter går vidare.

Vilka transpersoner? Det intersektionella perspektivet är viktigt för att ni inte ska missa personer ur just er m feministiska och intersektionella pedagogiska teorier och didaktik, såsom normkritiska teorier, empatisk läsning, transversala dialoger m.m; genusvetenskap som förändringsarbete, samt relaterade samtida relevanta förändringsprocesser i akademien och samhället i stort; planering och utformning av undervisning. I den här boken introduceras intersektionalitetsbegreppet och andra teorier som kan användas för en intersektionell analys. Med hjälp av konkreta exempel från socialt arbete visar författaren hur detta perspektiv kan synliggöra hur maktstrukturer påverkar det sociala arbetet och dess praktik. För att problematisera och förstå de bakomliggande ideologierna till respektive lagstiftning analyseras gällande rätt utifrån dels rättsfilosofiska argument om varför yttrandefriheten behöver ett rättsligt skydd, dels intersektionell teori som har sin grund i genusteorin och critical race-teorin. Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har antisemitism tillåtits för att de som uttrycker sitt judehat har ansetts vara maktlösa.